Warunki użytkowania

Prawa autorskie
Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura Witryny podlegają prawom autorskim firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) lub jej firmy macierzystej, NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) w Polsce. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2), oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.
Znaki towarowe
Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) lub jej firmy macierzystej, NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim logo i symboli firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2). Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2).
Gwarancja
Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.
Linki do stron osób trzecich
Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich, takich jak NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2). Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez NT Media™ i dlatego też Firma NT Media™ nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy NT Media™.
Informacje poufne i zastrzeżone
Firma NT Media™ nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę internetową. Należy zauważyć że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie będą traktowane jako poufne. Firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów. Przesyłając firmie NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów oraz zgadzacie się na to, że firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2) nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.
Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres firmy wymieniony wyżej lub na support@www.ntmedia.pl. W tytule należy zaznaczyć "Pytanie dotyczące witryny internetowej NT Media™ Polska”.
Klauzula wyłączenia
Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.
Właściwe prawo
Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
Właściwy sąd
Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy NT Media™ (właściciel marki Shenlong MT2).

      © 2016 - 2019 Shenlong. All Rights Reserved | Design by NT Media™

Top